Ἡ προσπάθεια ἀλλοιώσεως τῶν Ἑλληνικῶν χωριῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ οἱ μεθοδεύσεις τοῦ γενίτσαρου Ράμα.

Το 2014, ψηφίστηκε στὴν ἀλβανικὴ βουλὴ παρ’ όλες τὶς δίκαιες διαμαρτυρίες τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητας, ἡ νέα διοικητικὴ διαίρεση τῆς χώρας. Τὸ κόμμα τῶν Τσάμηδων (PDI), ὑποστηριζόμενο καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀλβανούς, ζήτησε στὰ τσάμικα χωριὰ νὰ ἐνταχθοῦν καὶ χωριὰ στὰ ὁποῖα ὑπάρχει Ἑλληνικὴ μειονότητα, τῆς ὁποίας τὴν ὕπαρξη οἱ ἀλβανικὲς κυβερνήσεις ἀρνούνται ν’ ἀναγνωρίσουν.
Δυστυχῶς λόγῳ ἐλλείψεως συνοχῆς καὶ συνεννοήσεως μεταξὺ τῶν βουλευτῶν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ποὺ συμμετέχουν στὸ ἀλβανικὸ κοινοβούλιο, τὴν ἀνύπαρκτη ἐπιρροὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ γεγονότος ὅτι τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἐντάξεως τῆς ἀλβανίας στὴν Ε.Ε, χωρὶς νὰ θέσῃ καμμία προϋπόθεση ἐξασφαλίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητος, τὸ νομοσχέδιο πέρασε μετὰ ἀπὸ μαραθώνιες συζητήσεις.

Τὸ νέο νομοσχέδιο διαιρεῖ καὶ ἐνσωματώνει τὶς ἑλληνικὲς πόλεις τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ ἀλβανικὲς, ἐξαφανίζοντας τοὺς διαιρεμένους Ἕλληνες ἀνάμεσα σὲ ἀλβανούς, λιάπηδες καὶ τσάμηδες. Ὁ Ἀμερικανὸς πρέσβης ὁ ὁποῖος «ἐπέβλεψε» τὴν διαδικασία, δήλωσε ὅτι «πρέπει νὰ γίνουν σεβαστὰ τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων»… ὁ δὲ πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα δήλωσε ὅτι ναὶ μὲν ὑπάρχει Ἑλληνικὴ μειονότητα, ἀλλὰ ἡ Χιμάρα ἀποτελεῖ ἀλβανικὴ περιοχὴ ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες περιοχὲς τῆς ἀλβανίας καὶ δὲν ὑπάρχει καμμία καταπάτηση τῶν ἐλευθεριῶν καὶ δικαιωμάτων τῆς μειονότητος. Ὁ γενίτσαρος δήλωσε ὑπερήφανος ποὺ ἔχει καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Χιμάρα, ἀλλὰ εἶναι ἀκόμα πιὸ ὑπερήφανος ποὺ εἶναι ἀλβανός.