Καταστατικό

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία – σφραγίδα:

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» με έδρα την Αθήνα. Η σφραγίδα της Αδελφότητας είναι στρογγυλή. Κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία της και ο χρόνος ιδρύσεώς της 1911. Στο κέντρο φέρει Θυρεό της Αγίας Τριάδας.

Η Αδελφότητα ιδρύθηκε το έτος 1911. Αναγνωρίσθηκε ως μη κερδοσκοπικό σωματείο με την υπ’ αριθμ. 7292/5.11.1927 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο δημόσιο βιβλίο του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό Μητρώου 4091. Εν συνεχεία το καταστατικό τροποποιήθηκε αλληλοδιαδόχως με τις υπ’ αριθμ. 820/1972, 3878/1986 και 4640/1989 αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου και με βάση την τελευταία απόφαση της γενικής συνέλευσης τροποποιείται ριζικά ως κατωτέρω.

Άρθρο 2

Σκοποί της Αδελφότητας:

Σκοποί της Αδελφότητας είναι η σύσφιγξη των σχέσεων των Ιερομνημιτών, η πνευματική ανάπτυξή τους, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και δεσμών αγάπης μεταξύ τους, η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για την διαφύλαξη των ηθών και εθίμων και η μελέτη της λαογραφίας και των πατροπαράδοτων ευγενών Ηπειρωτικών παραδόσεων, η παροχή γνωμοδοτικού λόγου συνοδευόμενου με την αμοιβαία υποστήριξη και συμπαράσταση σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δυσκολιών ή στην προώθηση λύσεων σε προβλήματα του χωριού Ιερομνήμης Ιωαννίνων, η φροντίδα για την προβολή και τον εξωραϊσμό του, η καλλιέργεια του περιβαλλοντικού πνεύματος, η στενή συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του χωριού και του Κέντρου σε θέματα που ενδιαφέρουν το χωριό ή τους Ιερομνημίτες και η πολιτιστική ανέλιξη του χωριού, των κατοίκων και των μελών της Αδελφότητας.

Τέλος κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην προβολή και αξιοποίηση της Αδελφότητας στην Αθήνα και το χωριό Ιερομνήμη.

Άρθρο 3

Μέσα επίτευξης σκοπών:

Τους παραπάνω σκοπούς επιδιώκει η Αδελφότητα να επιτύχει με κάθε νόμιμο μέσο, όπως: με την ίδρυση κέντρου «συνάντησης» για την ένωση και συνεργασία των Ιερομνημιτών, με την επικοινωνία του κέντρου τούτου με τους Ιερομνημίτες, Ηπειρώτες και λοιπούς που έχουν σχέση με την Ιερομνήμη και διαμένουν οπουδήποτε. Με την συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιτροπών, μελετών, με την προβολή και οργάνωση εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων και συνεδρίων με την πραγματοποίηση εκδρομών στο εσωτερικό και εξωτερικό, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων, λαχειοφόρων αγορών, προβολής ταινιών, θεατρικών παραστάσεων, με την έκδοση ημερολογίου, ενημερωτικού δελτίου και άλλων εντύπων καθώς και με την δημιουργία Εστίας που θα αποτελέσει το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο, αλλά και με τη λειτουργία ξενώνα μετά εντευκτηρίου και κέντρου ψυχαγωγίας προς φιλοξενία μελών και φίλων της Αδελφότητας. Με διαβήματα και παρεμβάσεις προς τους κρατικούς φορείς και οργανισμούς και με συνεργασία με αυτούς προς όφελός της και προς όφελος της γενέτειρας, αλλά και των κατοίκων της Ιερομνήμης, τους οποίους θα εκπροσωπεί ενώπιον των Δημοτικών και περιφερειακών Αρχών, ενώπιον κάθε Αρχής και Υπουργείου και ενώπιον του τοπικού Συμβουλίου συμμετέχοντας και σε όλες τις επιτροπές, τις οποίες απαρτίζουν δημότες, πολίτες και φορείς. Με την εκτέλεση στην Ιερομνήμη έργων κοινωφελών, κέντρων μορφώσεως και ψυχαγωγίας των κατοίκων της, έργων εξωραϊσμού, συγκοινωνίας και ύδρευσης. Με την ίδρυση βιβλιοθήκης και λέσχης, μουσείων (λαογραφικού, ιστορικού και αρχαιολογικού), παιδικής χαράς και κάθε άλλο έργο ύστερα από χρηματοδότηση εκ μέρους της Δημοτικής ή άλλης Αρχής.

Τέλος η επίτευξη των σκοπών θα επιδιώκεται με την συγκρότηση τμήματος νεολαίας και άθλησης και με τη συνεργασία του Δήμου προς διαχείριση δημοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων, ΚΑΠΗ, πολιτιστικών, αλλά και ψυχαγωγικών κέντρων και με κάθε άλλον νόμιμο τρόπο και μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ- ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Τακτικά μέλη της Αδελφότητας μπορούν να γίνουν αδιακρίτως φύλου ύστερα από αίτησή τους προς το Δ.Σ. όλοι όσοι κατάγονται από το χωριό της Ιερομνήμης, οι σύζυγοι και τα ενήλικα τέκνα τους οπουδήποτε και αν διαμένουν, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Ιερομνήμης.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και σε επίτιμα, όλα δε έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό τούτο.

Άρθρο 5

Διοικητικό όργανο εγγραφής:

Η εγγραφή γίνεται με την καταβολή του ποσού της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και συνδρομής καθορίζεται και ανάλογα αναπροσαρμόζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης χωρίς αναδρομική ισχύ.

Άρθρο 6

Κάθε μέλος που δείχνει αξιόμεμπτη διαγωγή ή διαγωγή αντίθετη προς τους σκοπούς της Αδελφότητας διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

Άρθρο 7

Επίτιμα μέλη – Όργανο ανακήρυξης:

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών της Αδελφότητας, μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμο μέλος αυτόν που πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στο χωριό ή στην Αδελφότητα ή στο θεσμό των Αδελφοτήτων ανεξάρτητα από το αν είναι μέλος της Αδελφότητας. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με λόγο, στερούνται όμως των δικαιωμάτων του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομών και εισφορών.

Άρθρο 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών

 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

 4. Η Εφορευτική Επιτροπή και

 5. Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος στην Ιερομνήμη

Ιωαννίνων και όσα όργανα αναφέρονται στο άρθρο 37 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 9

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Αδελφότητας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης:

Έργο της Γενικής Συνέλευσης είναι:

α. Η Γενική κατεύθυνση των σκοπών της Αδελφότητας.

β. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εφορευτικής Επιτροπής και η εποπτεία των οργάνων αυτών.

γ. Η έγκριση της λογοδοσίας περί πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και η επικύρωση ή μη των πράξεών του.

δ. Η τροποποίηση του καταστατικού και η περί διαλύσεως απόφαση.

ε. Η εκλογή αντιπροσώπων για τις ομοσπονδίες ή τους φορείς (Πανηπειρωτική, Άνω Καλαμά κ.λπ.), στους οποίουςς είναι μέλος η Αδελφότητα.

στ. Η άσκηση εποπτείας στο Παράρτημα Ιερομνήμης.

Άρθρο 10

Σύνθεση Γενικής Συνέλευσης:

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται και τα επίτιμα μέλη, συμμετέχουν όμως σε αυτή με δικαίωμα ψήφου μόνο τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Η αντιπροσώπευση μέλους με εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 11

Όργανο σύγκλησης:

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά κάθε χρόνο και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους στην Αθήνα. Έκτοτε, όταν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει ανάγκη, αποφασίζει την σύγκλησή της τούτο, το οποίο ομοίως πράττει όταν ζητήσει τη σύγκληση το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση σε τριάντα (30) ημέρες. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκληθεί γενική συνέλευση κατά τους θερινούς μήνες, πλην όμως η πραγματοποίησή της θα γίνεται κατά προτίμηση στην Ιερομνήμη Ιωαννίνων ή σε αίθουσα του οικείου Δήμου όπου υπάγεται η Ιερομνήμη.


Άρθρο 12

Προθεσμία και τρόπος κλήτευσης των μελών:

Τα μέλη της Αδελφότητας καλούνται προ δέκα (10) ημερών στις τακτικές ή στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο, ακόμη δε και με ατομικές προσκλήσεις, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος συγκλήσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να κρίνει για τον τρόπο κλήσης των μελών στις Γ.Σ.

Άρθρο 13

Άκυρη η προσθήκη θεμάτων στην Η.Δ.

Θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση δεν συζητούνται, εκτός εάν αντίθετα ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση περί τούτου.

Άρθρο 14

Ποσοστά απαρτίας Γενικής Συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία ορίζεται νέα Γενική Συνέλευση το πολύ μέσα σε οκτώ ημέρες από την ματαιωθείσα, οπότε αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ύστερα από έγγραφη αίτηση μελών, αν δεν επιτευχθεί απαρτία ματαιώνεται χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επανάληψης. Στην συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο έκτακτη Γενική Συνέλευση, ως προς τα θέματα απαρτίας, ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν αυτά όταν συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης:

Τις εργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος που εκλέγεται από τα μέλη πριν από την έναρξη των εργασιών της με φανερή ψηφοφορία μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μελών της Συνέλευσης. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και Γραμματέας. Κατά τις αρχαιρεσιακές γενικές συνελεύσεις εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία και Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές. Στις απολογιστικές γενικές συνελεύσεις δεν επιτρέπεται να εκλεγεί ως πρόεδρος της Γ.Σ. μέλος από το Δ.Σ. Οι συζητήσεις στην τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγονται με ευπρέπεια, τάξη και αλληλοσεβασμό. Συζήτηση σε θέμα, για το οποίο έχει ληφθεί ήδη απόφαση από τη συγκεκριμένη Γ.Σ., δεν επιτρέπεται. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος αυτού, που θα υποδείξει ο ίδιος, εκτός και αν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 16

Ποσοστά πλειοψηφίας – τρόποι ψηφοφορίας:

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση ή μυστικά. Αρμόδιο όργανο περί καθορισμού του τρόπου της ψηφοφορίας είναι η ίδια η γενική συνέλευση. Η ψηφοφορία για αρχαιρεσίες, καθώς και για ζητήματα εμπιστοσύνης ή προσωπικής φύσεως είναι πάντοτε μυστική.

Άρθρο 17

Τακτική Γενική Συνέλευση:

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλει τον απολογισμό, αναγιγνώσκεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και αν είναι αρχαιρεσιακή ενεργείται η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αντιπροσώπων για τις ομοσπονδίες ή τους φορείς, στους οποίους είναι μέλος η Αδελφότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 18

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Αδελφότητα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε έτος κατά την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Συγκρότηση Δ.Σ. :

Σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Σύμβουλο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα, ταυτόχρονα δε γίνεται και η κατανομή των αξιωμάτων.

Άρθρο 20

Ποσοστό απαρτίας Δ.Σ. :

Κατά την συνεδρίαση για την κατανομή των αξιωμάτων πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε εκλεγέντες και η διαδικασία γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 21

Αξιώματα μελών:

Κατά την κατανομή εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Αναπληρωτής Ταμίας και ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή συγγενών στο Δ.Σ. που συνδέονται με πρώτο ή και δεύτερο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και συζύγων.

Σε περίπτωση εκλογής συγγενών της ως άνω κατηγορίας θα θεωρείται εκλεγείς εκείνος που πλειοψήφισε.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση.

Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων είναι τιμητικό και αυτοί που το κατέχουν δεν δικαιούνται να λάβουν ουδεμία αμοιβή, μπορούν όμως με απόφαση του Δ.Σ. να χορηγούνται οδοιπορικά, με την προϋπόθεση πως θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα παραστατικά.

Άρθρο 22

Εκλογικό σύστημα:

Εκλογικό σύστημα καθορίζεται το πλειοψηφικό, κατά το οποίο καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο που αναγράφει στην επάνω στήλη με απόλυτη αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, στη μεσαία στήλη αναγράφει τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή και στην κάτω στήλη αναγράφει χωριστά τους υποψηφίους για την τοπική Ομοσπονδία και για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας. Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Δεν μπορούν να εκλεγούν στα όργανα της Αδελφότητας όσα από τα μέλη της κατέχουν πολιτικό αξίωμα, κατόπιν εκλογής ή διορίστηκαν από την Κυβέρνηση σαν μετακλητοί υπάλληλοι σε όργανα της πολιτείας.

Άρθρο 23

Πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής:

Μετά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται παραλαβή και παράδοση της Διοικήσεως και του Αρχείου με ειδική πράξη που υπογράφεται από τους παραδίδοντες και από τους παραλαμβάνοντες.

Άρθρο 24

Αρμοδιότητες Δ.Σ. :

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των σκοπών του καταστατικού ή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Παρέχει κάθε πληροφορία στην Ελεγκτική Επιτροπή, συγκροτεί Επιτροπές από μέλη ή άλλα πρόσωπα της Αδελφότητας με εμπειρία ή με ειδικές γνώσεις. Συντάσσει και υποβάλλει τον απολογισμό στην τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλεί τα μέλη σε τακτικές και σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και συντάσσει την ημερήσια διάταξη αυτών. Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης, εποπτεύει δε του Παραρτήματος στην Ιερομνήμη, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Ε’.

Άρθρο 25

Απαρτία – πλειοψηφία:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί και στην περίπτωση που απομείνουν 4 από τα μέλη του.

Άρθρο 26

Όργανο σύγκλησης Δ.Σ. και χρόνος συνεδριάσεων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδριάσεις τακτικά μεν κάθε ένα μήνα από τον Πρόεδρο αυτού, έκτακτα δε όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δυο από τα μέλη του ή το αποφασίσει ο Πρόεδρος. Η καταστατική περιοδικότητα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μπορεί να μεταβληθεί μετά από αιτιολογημένη απόφασή του.

Άρθρο 27

Όργανο προεδρίας στο Δ.Σ. :

Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος αυτού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Όταν απουσιάζουν και οι δυο προαναφερόμενοι, τις συνεδριάσεις μπορεί να τις διευθύνει κάποιο από τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ., που θα εκλεγεί μεταξύ των παρόντων μελών.

Άρθρο 28

Λόγοι αντικατάστασης διοικητικού μέλους:

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις κατά το αυτό έτος εκπίπτει αυτοδίκαια και αντικαθίσταται από το κατά σειρά κατάταξης αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 29

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

Συγκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση και διευθύνει αυτή. Διευθύνει τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Ασκεί τη Διοίκηση και εποπτεία σε όλη τη λειτουργία της Αδελφότητας. Συντάσσει και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Αδελφότητας και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μονογράφει και αριθμεί τα βιβλία της Αδελφότητας. Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων με τον Ταμία. Εκπροσωπεί την Αδελφότητα ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών, καθώς και ενώπιον των δημοσίων Αρχών ή Οργανισμών.

Άρθρο 30

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες του τις αρμοδιότητες.

Άρθρο 31

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί τα πιο κάτω καθήκοντα: Τηρεί και φυλάσσει το Αρχείο της Αδελφότητας, τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Διεξάγει την αλληλογραφία και φυλάσσει την σφραγίδα της Αδελφότητας. Τηρεί το βιβλίο μητρώου μελών, το βιβλίο αρχείου, το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας.

Άρθρο 32

ΤΑΜΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις και υπογράφει τις σχετικές πράξεις με τον Πρόεδρο. Ενεργεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Καμιά πληρωμή άνω του καθορισθησομένου από το Δ.Σ. ποσού δεν διενεργείται αν δεν υπάρχει έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου φέρει την ευθύνη για την φύλαξη των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων της Αδελφότητας. Υποχρεούται να καταθέτει τα ποσά σε Τράπεζα στο όνομα της Αδελφότητας. Για την ανάληψη ποσών απαιτείται η συνυπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ.

Υποβάλλει απολογισμό οικονομικής διαχειρίσεως στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τηρεί τα πιο κάτω βιβλία: Διπλότυπα αποδείξεων εισπράξεων, βιβλίο Ταμείου, (εσόδων και εξόδων), βιβλίο ταμειακώς εντάξει μελών, διπλότυπα ενταλμάτων πληρωμών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ταμίας μπορεί να εφοδιαστεί και με άλλα λειτουργικά βιβλία. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Ταμία.

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την άρτια οργάνωση των εκδηλώσεων των βιβλιοθηκών, των εντευκτηρίων και γενικά είναι αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις της Αδελφότητας έναντι των τρίτων.

Άρθρο 33

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, των οποίων προΐσταται αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Δικαιούται να λαμβάνει γνώση της περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης της Αδελφότητας, να ελέγχει τα βιβλία και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία αυτής οποτεδήποτε. Κατά την τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση υποβάλλει έκθεση του διαχειριστικού της ελέγχου.

Άρθρο 34

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Αδελφότητας καταρτίζονται ψηφοδέλτια από την εκλεγόμενη με ανάταση της χειρός από την γενική συνέλευση τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που αποφασίζει για όλα τα διαδικαστικά θέματα των εκλογών, τα οποία καταχωρεί στο συντασσόμενο από αυτήν πρακτικό αρχαιρεσιών. Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν όλους όσους δήλωσαν υποψηφιότητα μέχρι την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της με την εκλογή του Προέδρου της. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και με οποιονδήποτε τρόπο. Ο ψηφοφόρος ψηφίζει μέχρι επτά (7) υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Επίσης ψηφίζει τους αντιπροσώπους για την τοπική Ομοσπονδία και για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας χωρίς περιορισμό αναγραφής σταυρών προτίμησης. Οι πρώτοι επτά (7) πλειοψηφίσαντες εκλέγονται ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ., οι δε επόμενοι εκλέγονται ως αναπληρωματικά. Από τον πίνακα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις πρώτοι, οι δε επόμενοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά αυτής μέλη. Από τον πίνακα των αντιπροσώπων για τις υπερκείμενες οργανώσεις εκλέγονται κατά σειρά των σταυρών προτίμησης οι αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία και οι αντιπρόσωποι για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας με βάση το εκλογικό μέτρο που ορίζουν τα καταστατικά τούτων. Όλοι οι επόμενοι είναι αναπληρωματικοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ


ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ- ΠΟΡΟΙ


Συνιστάται παράρτημα της Αδελφότητας που θα λειτουργεί και θα εδρεύει, ως παράρτημα, στην Ιερομνήμη Ιωαννίνων.

Σκοπός του Παραρτήματος είναι η επιδίωξη της υλοποίησης των σκοπών της Αδελφότητας στην Ιερομνήμη, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της δια των μέσων που ορίζονται στο άρθρο 3 αυτού και δια των πόρων που ορίζονται στο άρθρο 43 του ιδίου Καταστατικού, οι οποίοι θα προσαυξάνονται δια των οικονομικών ενισχύσεων που θα χορηγούνται από την Αδελφότητα προς κάλυψη των παγίων λειτουργικών δαπανών, αν δεν καλύπτονται οι δαπάνες από επιχορηγήσεις, δωρεές, εισφορές κ.λπ. από φορείς δημόσιους ή δημοτικούς ή Ευρωπαϊκούς δια προγραμμάτων κ.λπ.Άρθρο 36

ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Μέλη του Παραρτήματος γίνονται όσοι έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του καταστατικού της Αδελφότητας, αυτοδικαίως δε θεωρούνται μέλη της Αδελφότητας με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό, όπως μέλη του παραρτήματος θεωρούνται και τα μέλη της Αδελφότητας χωρίς πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις.

 2. Τα μέλη (ΤΑΚΤΙΚΑ, ΕΠΙΤΙΜΑ) έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού.

 3. Ο κατάλογος με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των μελών του παραρτήματος υποβάλλεται (ενημερωμένος) στη Γραμματεία της Αδελφότητας κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

 4. Το ύψος της συνδρομής των μελών θα είναι αυτό που καταβάλλουν και τα μέλη της Αδελφότητας.

Άρθρο 37

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Το Παράρτημα της Ιερομνήμης έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα που κυκλικά αναγράφει τις λέξεις «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – 1911» και στο εσωτερικό τις λέξεις «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ».

 2. Στα έντυπα ως επικεφαλίδα θα προτάσσεται η επωνυμία της Αδελφότητας και θα ακολουθούν οι λέξεις «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Άρθρο 38

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Αδελφότητας (Γ.Σ.).

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας (Δ.Σ.).

Γ) Η Συνέλευση των μελών του Παραρτήματος. (Σ.μ.Π.).

Δ) Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος (Δ.Ε.Π).

Ε) Η Ελεγκτική Επιτροπή του Παραρτήματος (Ελ. Ε.Π).

Άρθρο 39

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΣΠ)


 1. Ισχύει ό,τι αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό (άρθρα 10 έως 17).

 2. Στις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Αδελφότητας είναι επιτρεπτή η παρουσία των μελών της Δ.Ε. του Παραρτήματος ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

 3. Η Δ.Ε.Π. δικαιούται να υποβάλλει εγκαίρως στο Δ.Σ. θέματα προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη της Γ.Σ., τα οποία θα υπόκεινται στην κρίση αυτού.

Β) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) της Αδελφότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες πάνω στα ζητήματα του Παραρτήματος.

 1. Έχει την εποπτεία λειτουργίας του Παραρτήματος.

 2. Έχει το δικαίωμα με απόφασή του να ορίσει μέλος της Αδελφότητας που θα επιφορτισθεί ειδικά με την παρακολούθηση των εργασιών του Παραρτήματος και την εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της που θα αφορούν το Παράρτημα και θα ενημερώνει το Δ.Σ.

 3. Έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Συνελεύσεις των Μελών του Παραρτήματος και στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π. (εντεταλμένο μέλος του Δ.Σ. ή ο ορισμένος εκπρόσωπός του).

 4. Διορίζει την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος, η οποία διοικεί το Παράρτημα μέχρι την εκλογή της πρώτης Δ.Ε.Π. ή όποτε εμφανίζεται κενό διοίκησης.

 5. Συναποφασίζει με τη Δ.Ε.Π. στην επιλογή των προσώπων που θα διεκπεραιώνουν θέματα του Παραρτήματος αφορώντα την Αδελφότητα.

 6. Παρεμβαίνει στις δραστηριότητες του Παραρτήματος που κατά την κρίση του αντίκεινται στους βασικούς σκοπούς της Αδελφότητας.

 7. Καθορίζει σε συνεννόηση με τη Δ.Ε.Π. τα πάγια έξοδα του Παραρτήματος, εγκρίνει ή απορρίπτει ή τροποποιεί τις επιπλέον δαπάνες πέρα από τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτού.

 8. Ενημερώνει την Δ.Ε.Π. εγγράφως για κάθε απόφασή του που αφορά το Παράρτημα.

 9. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και προεδρεύει στις κοινές συνεδριάσεις Δ.Σ. και Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος.

Γ) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Σ.μ.Π.).

 1. Η Συνέλευση των μελών του Παραρτήματος λειτουργεί και έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που ορίζει το καταστατικό, πλην της τροποποίησης του καταστατικού και της διάλυσης του παραρτήματος ή της Αδελφότητας.

 2. Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, κατά προτίμηση τον μήνα Αύγουστο. Επίσης κάθε έτος γίνεται και η εκλογή της νέας Δ.Ε.Π. και της νέας Ελ.Ε. για το Παράρτημα.

 3. Για την έκτακτη Γενική Συνέλευση ισχύει ό,τι ισχύει στο άρθρο 11, παρ. 1 του Καταστατικού.

 4. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Ό,τι προβλέπεται στα σχετικά άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού ισχύουν και για το Παράρτημα.

Δ) ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Ε.Π.) Παραρτήματος

 1. Η Δ.Ε.Π. είναι αιρετή Επιτροπή Τριμελής, όταν τα μέλη του Παραρτήματος θα ανέρχονται μέχρι 50 και Πενταμελής, όταν τα μέλη θα υπερβαίνουν τα 50. Ταυτόχρονα θα εκλέγονται τουλάχιστον 2 και 3 αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.

 2. Αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, όταν είναι τριμελής και όταν θα είναι Πενταμελής θα προστίθεται ο Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής Γραμματέας.

 3. Συγκροτείται σε σώμα εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή των μελών της και εκλέγει με πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία κ.λπ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί μέλος του προεδρείου της Δ.Ε.Π. γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις ή στην κενωθείσα. Τούτο αποφασίζεται από τη Δ.Ε.Π.

 4. Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και όποτε υπάρχει έκτακτο θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης – εκτός και εάν αποφασίσει διαφορετικά η Δ.Ε.Π. και εγκρίνει σχετικά το Δ.Σ. της Αδελφότητας.

 5. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων των Μελών του Παραρτήματος και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα του Παραρτήματος και τους σκοπούς της Αδελφότητας.

 6. Προγραμματίζει και οργανώνει δραστηριότητες, για τις οποίες ενημερώνει το Δ.Σ., ώστε από κοινού να φροντίζουν για το καλύτερο αποτέλεσμα.

 7. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα θέματα της περιοχής που αφορούν τους σκοπούς της Αδελφότητας και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. Συγκροτεί επιτροπές μελέτης διαφόρων τοπικών θεμάτων, οι οποίες μπορεί να ενισχύονται και από μέλη και συνεργάτες της Έδρας με ειδικές γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα.

 8. Παρέχει στο Δ.Σ. της Αδελφότητας κάθε πληροφορία και ερμηνεία που ζητεί αυτό ή το ορισθέν για το Παράρτημα εντεταλμένο μέλος της Αδελφότητας.

 9. Συντάσσει και υποβάλλει στην ετήσια Συνέλευση των μελών του Παραρτήματος έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό της θητείας της, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

 10. Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης στην ετήσια Συνέλευση, καθώς και στο Δ.Σ. του Συλλόγου, όταν το τελευταίο ζητήσει λογοδοσία.

 11. Τα μέλη της Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση για απασχόληση ή εργασία τους στην Αδελφότητα ή στο Παράρτημα. Δεν επιτρέπεται επίσης να συνάπτουν με την Αδελφότητα ή με το Παράρτημα οποιαδήποτε σύμβαση, από την οποία μπορεί να λάβουν αμοιβή. Επιτρέπεται μόνο η καταβολή εξόδων οδοιπορικών σε μέλη που τους έχει ανατεθεί ορισμένη αποστολή κατόπιν αποφάσεως της Δ.Ε. του Παραρτήματος ή του Δ.Σ. της Αδελφότητας.

 12. Πρέπει να συνεργάζεται και να συμβουλεύεται το Δ.Σ. για θέματα που αφορούν το Επιστημονικό, Περιβαλλοντικό ή Πολιτιστικό Έργο του Παραρτήματος.

 13. Είναι αρμόδια για την εξεύρεση και τον τρόπο εξοπλισμού του χώρου των γραφείων του Παραρτήματος, καθώς και για την εξεύρεση βοηθητικού προσωπικού και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία του.

 14. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το Παράρτημα σε τρίτους.

Εκπροσωπεί το Παράρτημα με το Γραμματέα του Παραρτήματος στις παραστάσεις και επαφές με Δημόσιες ή Δημοτικές Υπηρεσίες και με διαφόρους παράγοντες της περιφέρειας του Παραρτήματος.

Συνυπογράφει με το Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα. Συνυπογράφει με τον Ταμία όλα τα οικονομικού χαρακτήρα και περιεχομένου έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.

 1. Ο Γραμματέας έχει ως έργο αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 31 του Καταστατικού προσαρμοζόμενο στις ανάγκες του Παραρτήματος.

 2. Ο Ταμίας έχει ως έργο αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 32 του Καταστατικού προσαρμοζόμενο αναλόγως.

 3. Η Δ.Ε.Π. καλεί το κοινό όργανο (Δ.Σ. και Δ.Ε.Π.) και συναποφασίζουν για όλα τα σοβαρά θέματα που προκύπτουν.

 4. Κινεί τη διαδικασία εκλογών. Σε περίπτωση που η Δ.Ε.Π. δεν κινήσει τη διαδικασία εκλογών, λόγω επικείμενης λήξης της θητείας της ή για άλλο λόγο, τότε οι εκλογικές διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται ύστερα από σχετική απόφαση και ευθύνη του Δ.Σ. της Αδελφότητας.

 5. Μέλος της Δ.Ε.Π. και της Ελ.Ε.Π. μπορεί να θέτει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της Αδελφότητας σε περίπτωση δε εκλογής του υποχρεούται να επιλέξει μια από τις δυο θέσεις.

 6. Τηρεί βιβλία Ταμείου, συνεδριάσεων Δ.Ε.Π. και Συνελεύσεων, καθώς και το Μητρώο Μελών του Παραρτήματος, τα οποία θα ελέγχονται οποτεδήποτε από το Δ.Σ. ή τα εντεταλμένα όργανά του.

Ε) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Ό,τι ορίζει το άρθρο 33 του Καταστατικού ισχύει και για την Ελεγκτική Επιτροπή του Παραρτήματος.

ΣΤ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΛ.ΕΠ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Συγκροτείται σε σώμα εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή των μελών της, γενικά δε θα ισχύει ό,τι ορίζει το άρθρο 33 του Καταστατικού.

Άρθρο 40

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ:

 1. Η Δ.Ε.Π. λειτουργεί με βάση τις αρχές των σχετικών άρθρων του καταστατικού στο βαθμό που προσαρμόζονται ανάλογα.

 2. Με την έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματος θα καθορίζεται εγγράφως με κοινή απόφαση Δ.Σ. και Δ.Ε.Π. το ύψος των τυχόν παγίων εξόδων (ενοίκια, κοινόχρηστα, φως, νερό, τηλέφωνο, καθαριότητα, λοιπά έξοδα λειτουργίας), το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του Παραρτήματος και την οικονομική δυνατότητα της Αδελφότητας κατά τον ίδιο τρόπο.

 3. Πρέπει να προεγκρίνονται από το Δ.Σ. οι όροι των τυχόν μισθώσεων και οι δαπάνες όταν υπερβαίνουν το ύψος των προκαθορισθέντων παγίων εξόδων.

 4. Θα ανοίγεται νέος κοινός λογαριασμός Τράπεζας στην επωνυμία της Αδελφότητας και του Παραρτήματος (δεύτερος δικαιούχος), στον οποίο θα κατατίθενται διακινούμενα ποσά (πάγια και επί πλέον εγκρινόμενα), για την ανάληψη των οποίων αρκεί η υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία της Δ.Ε. του Παραρτήματος, εκτός και αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. της Αδελφότητας.

 5. Οι χορηγοί του Παραρτήματος θα καταθέτουν υποχρεωτικά στον κεντρικό λογαριασμό της Αδελφότητας τα χρηματικά ποσά, τα οποία το Δ.Σ. θα τα διαθέτει με προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Παραρτήματος, από τις ενέργειες του οποίου προέρχονται οι χορηγίες. Σε περίπτωση που τα ποσά των χορηγιών υπερκαλύπτουν τις πάγιες δαπάνες του παραρτήματος το Δ.Σ. θα αποφασίζει την διάθεση αυτών για την κάλυψη δαπανών των επί πλέον δραστηριοτήτων του ιδίου Παραρτήματος. Απόδειξη είσπραξης των χορηγιών θα εκδίδει το Παράρτημα. Όταν η καταβολή χορηγίας γίνει στο Παράρτημα η Δ.Ε.Π. υποχρεούται να καταθέσει το χρηματικό ποσό στον κεντρικό λογαριασμό της Αδελφότητας.

 6. Δεν επιτρέπεται μη εντεταλμένο μέλος της Δ.Ε. του Παραρτήματος να ασχολείται με χορηγίες ή με οποιαδήποτε συγκέντρωση χρηματικού ποσού.

Άρθρο 41

Το Παράρτημα υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα της Αδελφότητας, όπως θα διαμορφώνεται κάθε φορά και υποχρεούται να υποστηρίζει ή να αποδέχεται το έργο όπως προσφέρεται, αλλά και να συνεργάζεται με τους υποδεικνυόμενους φορείς, ώστε έτσι να εφαρμόζεται ενιαία το κάθε πρόγραμμα και ιδίως το εθελοντικό.

Άρθρο 42

ΔΙΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Το Παράρτημα διαλύεται ή τίθεται σε προσωρινή αδράνεια, όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί σε βαθμό που θα κριθεί από τη Γ.Σ. της Αδελφότητας ή όταν διαπιστωθεί ότι είναι ανέφικτο να επιτευχθούν οι σκοποί του.

Σε περίπτωση διάλυσης, που μπορεί να αποφασίζεται από το άνω αρμόδιο όργανο της Αδελφότητας και όχι του Παραρτήματος, η περιουσία θα περιέρχεται στην Αδελφότητα.

Η Γ.Σ. της Αδελφότητας μπορεί να αποφασίσει την αναβίωση του Παραρτήματος οποτεδήποτε κρίνει ότι συντρέχουν οι αντικειμενικές και οι υποκειμενικές προϋποθέσεις προς τούτο.

Άρθρο 43

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ό,τι δεν προβλέπεται στα ως άνω άρθρα του Ε’ Κεφαλαίου θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. της Αδελφότητας που θα βασίζεται στο Καταστατικό και στο νόμο με γνώμονα πάντοτε το ιδανικό συμφέρον της Αδελφότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άρθρο 44


ΠΟΡΟΙ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Πόροι της Αδελφότητας

Πόροι της Αδελφότητας είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών, οι οποίες μπορούν οποτεδήποτε να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης πόρους της Αδελφότητας αποτελούν οι δωρεές, κληρονομιές, οι χρηματοδοτήσεις, οι χορηγίες και κάθε είδους οικονομικά ωφελήματα από τα αυτοδιαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως από μισθώματα από τιμήματα πώλησης γραφείων κληροδοτημάτων, καθώς και τα ποσά που προέρχονται από γιορτές, εράνους ή από άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.

Άρθρο 45

Τηρούμενα βιβλία:

Η Αδελφότητα υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

1) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

2) Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Βιβλίο πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.

4) Βιβλίο Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής.

5) Βιβλίο εσόδων και εξόδων, (Ταμείου).

6) Βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

7) Βιβλίο περιουσίας.

8) Μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών και

9) Μητρώο μελών.
Άρθρο 46

Τιμητικές διακρίσεις:

Μεγάλοι ευεργέτες ανακηρύσσονται όσοι προσέφεραν στην Αδελφότητα εφάπαξ ποσό μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες ευρώ. Ευεργέτες όσοι προσέφεραν ποσό μεγαλύτερο από πενήντα χιλιάδες ευρώ και δωρητές όσοι προσέφεραν ποσό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες ευρώ.

Άρθρο 47

Διάλυση της Αδελφότητας:

Η διάλυση της Αδελφότητας αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των (¾) τριών τετάρτων των παρόντων με δικαίωμα ψήφου ταμειακά εντάξει μελών. Η προς τούτο Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά και ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Η Αδελφότητα διαλύεται όταν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10). Μετά τη διάλυση η περιουσία της Αδελφότητας διατίθεται για να τελειώσουν τα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της εξέλιξης από πλευράς κατασκευής με διαχείριση εκ μέρους της ειδικής εκκαθαριστικής επιτροπής, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 48

Τροποποίηση του καταστατικού:

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να αλλάξει ο σκοπός της Αδελφότητας. Η Συνέλευση που θα προβεί στην τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτή τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Η κατά άρθρο ή στο σύνολο τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί από τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών.Άρθρο 49

Η Αδελφότητα γίνεται μέλος Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης που επιδιώκει τους ίδιους με αυτή σκοπούς, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 50

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που θα είναι σύμφωνες με την σωματειακή νομοθεσία.

Άρθρο 51

Ιδρυτές της Αδελφότητας θεωρούνται αυτοί που ψήφισαν το αρχικό Καταστατικό του έτους 1911 και του έτους 1927.

Ακροτελεύτια διάταξη:

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται από 51 άρθρα, μετά από την τροποποίηση που έγινε και εγκρίθηκε σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου 2013 από τη Γενική Καταστατική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό, θα αρχίσει να ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Γιαννάκος Κων/νος του Βασιλείου Λουκάς Γεώργιος του

και της Αντιγόνης Αναστασίου